Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti MALEDA, s.r.o se sídlem Martinovská 3168/48, 728 00 Ostrava – Martinov, IČ: 28629370 pro prodej a dodávku zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.maleda.cz, telefonicky na 777 287 300, případně emailem na objednavky@maleda.cz

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti MALEDA, s.r.o. se sídlem Martinovská 3168/48, identifikační číslo: 28629370, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím telefonické objednávky na telefonním čísle 777 287 300 (dále jen „telefonní číslo“) nebo internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.maleda.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 

1.2 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

1.4 Chlebíčky, bagety, saláty, dezerty, minichlebíčky a jiné (dále jen „Zboží“) je produkt prodávajícího, je jídlo odpovídající různým kalorickým hodnotám, je jídlo, které je určené k neprodlené spotřebě. Uvedené gramáže jsou orientační. 

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. 

2.Uživatelský účet 
2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. 

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 

2.5 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

2.6 Na základě provedení telefonické objednávky na telefonním čísle není nutná žádná registrace kupujícího. Při telefonické objednávce jsou požadovány jen potřebné informace a to adresa dodání včetně popisného čísla, příjmení objednávajícího a telefon. Jiné informace není potřeba uvádět. 

3. Uzavření kupní smlouvy 
3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů spojených s balením. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

3.3 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 

3.3.1 objednávaného zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), 

3.3.2 způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a 

3.3.3 informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). 

3.4 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 3.5 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 

3.6 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

3.7 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 

3.8 Kupující se zavazuje informovat Prodávajícího o všech zdravotních komplikacích, které mohou mít negativní vliv v kombinaci se Zbožím (např. alergie na jídlo, diabetes atd.). 

4. Cena zboží a Platební podmínky 
4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu v hotovosti, platební kartou při převzetí objednávky. Veškeré platby jsou prováděny v české měně; 

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 

4.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.4 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. 

4.4 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.5 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a předá jej při převzetí objednávky. 

5. Odstoupení od kupní smlouvy 
5.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. 

5.2 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. 

5.3 Kupující může od kupní smlouvy odstoupit nejpozději do 24 hodin před požadovaným datem doručení. Poté je aplikován storno poplatek ve výši 100%. Odstoupení od kupní smlouvy je nutné provést písmeně na objednávky@maleda.cz

6. Přeprava a dodání zboží 
6.1 Platné ceny za dodání zboží a možné lokality dodání jsou uvedené na internetové adrese www.maleda.cz 

6.2 Po přijetí telefonické či internetové objednávky, se objednané zboží vyexpeduje v co nejkratší době, pokud ze strany objednávajícího není určeno jinak. Při objednávce na určitou dobu, musí kupující počítat, že tato doba je jen orientační a může dojít ke zpoždění dodání objednávky. 

6.3 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 

6.4 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

6.5 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat zboží a balení a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit prodávajícímu na telefonní číslo 777 287 300. V případě shledání kupujícím jakéhokoliv nesouladu v zboží nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 

6.6 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. 

7. Práva z Vadného plnění 
7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). 

7.2 Dojde-li k situacím, že kupující není spokojen s kvalitou zboží, je povinen neprodleně to oznámit kupujícímu na telefonní číslo 777 287 300, následně prodávající danou stížnost řádně projedná s kupujícím a následně navrhne řešení dané situace. 

7.3 Reklamace zboží se vztahuje pouze a jen na zboží v ten den zakoupené. Každá reklamace se řeší individuálně. Na požadované reklamace z předchozích dnů nebude zákazníkovi vyhověno. 

7.4 Reklamace vyřizuje prodávající na emailu info@maleda.cz. Na stížnosti, reklamace, připomínky a jiné, které prodávající obdrží na email info@maleda.cz odpoví prodávající v co nejkratší době hned jak to bude možné. 

7.5 Pro vyřízení reklamace dodaného zboží je nutno, aby kupující nahlásil číslo účtenky (faktury) a adresu kam byla objednávka dodána. 

7.6 Reklamované zboží nelze vyměnit nebo vrátit peníze, pokud kupující nepředloží účtenku. 

7.7 Je v zájmu kupujícího, aby si při převzetí zboží zkontroloval správnost zboží. Pokud nastane situace, že kupující obdrží jiné zboží, než si objednal a nechce ho, bude mu v co nejkratší době dodána správná objednávka nebo kupující za zboží platit nemusí a je opraven od kupní smlouvy okamžitě odstoupit. 

7.8 Pokud kupující není jakkoli spokojen se zbožím, například z důvodu kvality, teploty, obsahem zboží nebo jiného důvodu, musí neprodleně kontaktovat prodávajícího na telefonním čísle 777 287 300. V případě, že bude reklamace oprávněna, bude nabídnuta zákazníkovi výměna zboží. Nová objednávka bude zákazníkovi dodána v co nejkratší možné době.

7.9 Je v zájmu kupujícího, aby si ihned přepočítal vrácené peníze od přepravce. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 

7.10 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

7.10.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

7.10.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 

7.10.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 

7.10.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 

7.10.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

7.11 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. 

7.12 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího. 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran 
8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 

8.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@maleda.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. 

8.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

8.5 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

Podmínky ochrany osobních údajů
1.       Základní ustanovení
1.1.    Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je MALEDA, s.r.o. IČ 28629370 se sídlem Martinovská 3168/48, Ostrava - Martinov (dále jen: „správce“).

1.2.    Kontaktní údaje správce jsou adresa: Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava – Martinov, email: info@maleda.cz, telefon: 777 287 300

1.3.    Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4.    Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2.       Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1.    Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2.    Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. .

3.       Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
3.1.    Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

3.1.1.plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

3.1.2.oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

3.1.3.Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

4.       Účelem zpracování osobních údajů je
4.1.    vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

4.2.    zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

4.3.    Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. . 

5.       Doba uchovávání údajů
5.1.    Správce uchovává osobní údaje

5.1.1.po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

5.1.2.po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

5.2.    Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

6.       Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

6.1.1.Příjemci osobních údajů jsou osoby

6.1.2.podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

6.1.3.zajišťující služby provozování e-shopu (www.maleda.cz) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

6.1.4.zajišťující marketingové služby.

6.2.    Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 

7.       Vaše práva
7.1.    Za podmínek stanovených v GDPR máte

7.1.1.právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

7.1.2.právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

7.1.3.právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

7.1.4.právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

7.1.5.právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

7.1.6.právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

7.1.7.Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. 

8.       Podmínky zabezpečení osobních údajů
8.1.    Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

8.2.    Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrování veškeré komunikace a uložených dat, fyzické zabezpečení listinných dokumentů.

8.3.    Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

9.       Závěrečná ustanovení

9.1.    Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

9.2.    S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

9.3.    Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.